youtube

Werkwijze

Wanneer u eenmaal een keuze kenbaar heeft gemaakt uit ons aanbod en besluit over te gaan tot de aankoop van één- of meerdere kavels grond, is de procedure als volgt;

  • Wij zenden u een email of brief waarin wij bevestigen hetgeen u heeft besloten en vragen u om een kopie legitimatie.
  • Vervolgens wordt de koopovereenkomst opgesteld en wordt deze aan u per email of post in drievoud verstuurd. Eén getekend exemplaar gaat vervolgens naar de notaris, één is voor ons. U ontvangt daarna één getekend exemplaar terug.
  • U maakt een zekerheidstelling (borg) over van 10% van de koopsom op de derden rekening van de notaris.
  • U ontvangt binnen 2 weken van de notaris de leveringsakte met een volmacht en een faktuur. De volmacht dient u bij uw eigen notaris van een handtekening te voorzien (legalisatie).
  • Nadat u het restant van de factuur aan de notaris heeft overgemaakt, draagt de notaris zorg voor de eigendomsoverdracht. Na de notariële overdracht en de verwerking daarvan door het Kadaster ontvangt u van de notaris het eigendomsbewijs, waaruit blijkt dat de grond inmiddels op uw naam staat.

Notaris
Het staat iedere koper in principe vrij om een eigen notaris te kiezen. Echter aangezien ‘onze’ projectnotaris beschikt over zeer veel kennis en ervaring op het gebied van grondzaken en deze ieder gronddossier zeer goed kent, adviseren wij u gebruik te maken van de diensten van ‘onze’ notaris.