youtube

Waarom boven N.A.P?

Wetenschappers discussiëren al lang niet meer over de vraag of we in Nederland (de lage landen) problemen zullen krijgen met waterbeheersing; de afwegingen zijn ‘wanneer en in welke mate’. Het grootste deel van Nederland ligt onder zeeniveau. Een stijging van de zeespiegel en een verder veranderd klimaat, zou Nederland in de problemen kunnen brengen. Veel laag gelegen gronden zijn inmiddels aangewezen als ‘waterbergingsgebied’. Dit heeft weer zijn weerslag op de beschikbare gronden.

Om die reden concentreren wij ons op grondposities welke boven N.A.P. liggen.

Meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.
 

De ‘commissie waterbeheer 21e eeuw’ schrijft in haar rapport;

• De zeespiegel stijgt;

• Er komt meer water in de winter: zowel de regenval , de intensiteit van de regenbuien , als de maatgevende rivierafvoeren nemen toe (de Maas in meer extreme mate dan de Rijn);

• Er komt minder water in de zomer: de gemiddelde regenval neemt weliswaar niet af, maar door de intensievere buien en de grotere verdamping worden de droge periodes wel langer. Daarnaast neemt de rivierafvoer in de zomer af (de Maas weer in meer extreme mate dan de Rijn)

• De bodemdaling hangt nauwelijks samen met klimaatveranderingen

Mogelijke maat regelen zijn:

• Geen intensief grondgebruik (huizen , bedrijfsterreinen , kassen, intensieve land- en tuinbouw) in de laagst gelegen gebieden waar grote kans op wateroverlast bestaat Consequenties van overlast aanvaarden en geen risicovolle activiteiten beginnen in kwetsbare gebieden Kustverdediging Op dit moment voldoet de kustverdediging aan de wettelijke norm .

Als er aan de kust wat misgaat zijn de gevolgen desastreus. In het licht van de toegenomen risico’s op overstroming is het daarom van groot belang om aandacht aan de versterking van de kustverdediging te geven . Dit is des te belangrijker, omdat de laatste grote storm aanval vanuit zee al tien jaar achter ons ligt. Burgers, bestuurders en politici hebben daarom weinig oog voor de gevaren .

Het volledige rapport kunt u hier downloaden‘.