youtube

Klantenservice

Klantenservice M2 Beleggen

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op alle veelgestelde vragen. Meer weten? Vraag dan de brochure aan (rechts) of neem contact met ons op via +31 20 – 2336308

 • Voor wie is investeren in grond geschikt?

  Vooropgesteld moet worden dat voorafgaand aan iedere investering een deugdelijke afweging van de mogelijkheden en risico’s dient plaats te vinden. Een besluit om te investeren moet weloverwogen worden genomen. Dit geldt dus ook voor het investeren in strategisch gelegen grond. Investeerders in grond dienen over het algemeen over een lange financiële adem te beschikken. Dit betekent dat investeren in grond uitsluitend geschikt is voor investeerders die voor hun levensonderhoud niet afhankelijk zijn van de gelden die zij investeren in grondposities. Het investeren in grond zou wat ons betreft niet moeten worden overwogen door mensen die onvoldoende financiële armslag hebben om een gedeelte van hun beschikbare vermogen voor onbepaalde tijd vast te zetten. Een grondbelegging is geen alternatief voor een spaarrekening.

  Meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.

 • Wat is beter? Één kavel kopen of collectief meerdere kavels kopen?

  In het geval een door u aangekocht perceel sterk in waarde toeneemt, plukt u daar zelf de vruchten van. In het geval u een deel heeft gekocht van bijvoorbeeld 10  percelen en 1 perceel neemt sterk in waarde toe, dan profiteert een ieder die mede eigenaar is van dat perceel en wel voor het percentage van zijn of haar belang in dat perceel. Collectief beleggen heeft als kenmerk risicospreiding en er treden schaalvoordelen op die de aankoopkosten drukken en de beheersbaarheid van de belegging vereenvoudigen. Zie ook collectief beleggen.

  Meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.

 • Ik lees dat gemeenten miljoenen hebben verloren op grondposities

  Gemeenten kochten in het verleden grond aan met de bedoeling er bouwgrond van te maken. Door de financiële crisis en de daarmee samenhangende stilstaande huizenmarkt, bleef veel grond onbebouwd en moeten veel gemeenten noodgedwongen verlies nemen. Ondertussen ontstaat er evenwel een enorm tekort aan woningen. Geschat op 300.000 in 2020

  – Zie ook variant op de varkenscyclus  –

   

   

 • Wat is een kettingbeding?

  Een kettingbeding is een overeenkomst waarin de ene partij (a) zich jegens de andere partij (b) verplicht met een toekomstige nieuwe eigenaar ( c ) van een zaak eenzelfde plicht op te nemen als die waartoe a zich jegens b heeft verplicht. Ook c wordt weer verplicht dit beding bij een latere overdracht op te nemen enzovoort. Een notaris ziet er op toe dat een dergelijke afspraak ook wordt verwerkt in de leveringsakte.

 • Grondinvesteringen; Beleggen of Speculeren?

  Indien gronden worden aangekocht omdat men uit is op een toekomstige bestemmingswijziging, is dat duidelijk een voorbeeld van speculeren. De overheid heeft het alleenrecht om een functie van een locatie te wijzigen. De koper heeft daar geen enkele invloed op en is dus aan het speculeren op een kans dat dit zal gebeuren.

  Indien gronden worden aangekocht vanuit de gedachte dat grond zich altijd een goede bescherming tegen inflatie heeft getoond en omdat de vraag / aanbod situatie van de Nederlandse grondmarkt interessant is, dan is er eerder sprake van beleggen omdat een aankoopbesluit wordt genomen op basis van pleitbare standpunten.

  Meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.

 • Hoe transparant is de prijsvorming op de grondmarkt?

  De handel in grond is wellicht de meest transparante handel in ons land. Reden daarvoor is dat iedere transactie via de notaris loopt en geregistreerd wordt door het Kadaster. Bij het Kadaster is door een ieder op te vragen wat de historische verwervingsprijs is geweest van de verkoper. Een koper die dat graag wil vernemen kan die vraag overigens ook gewoon rechtstreeks aan ons stellen. Voor de totstandkoming van de verkoopprijs klikt u op de vraag “Hoe wordt de verkoopprijs bepaald?”.

  Meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.

 • De Gemeente vertelde dat er voorlopig geen bestemmingswijziging wordt verwacht.

  Een Gemeente heeft geen enkel belang om derden in kennis te stellen van voorgenomen bestemmingswijzigingen, zolang zij niet zelf de rechten op die grond hebben zeker gesteld.

  Meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.

 • Heb ik nog kosten aan mijn grondinvestering?

  Iedere eigenaar van O.G. in Nederland wordt aangeslagen voor waterschaplasten. In de praktijk blijkt dat kopers van kavels grond evenwel na hun aankoop vaak door een pachtbemiddelaar worden benaderd met een pachtvoorstel (dat kan omdat grondtransacties inzichtelijk zijn via het kadaster). Indien u als grondeigenaar op enig moment besluit om uw grond te verpachten, dan ontvangt u van de pachtbemiddelaar in de regel een deel van de opbrengst welke overblijft nadat de waterschaplasten zijn betaald. Verkoper speelt echter geen enkele rol bij het tot stand komen van een eventuele verpachting.

  Meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.

 • Hoe blijf ik op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen?

  De grondmarkt is een zeer transparante markt, waar veel over wordt gepubliceerd o.a. door het CBS. Voor gronden welke mogelijk in aanmerking komen voor een hoogwaardige bestemming, bestaat in de regel veel interesse.  Indien de bewuste locatie (vermoedelijk) in aanmerking komt voor een andere bestemming, worden grondeigenaren in de praktijk door projectontwikkelaars of gemeente benaderd met een voorstel.

  Meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.

 • Hoe groot is de kans dat er een bestemmingswijziging plaats zal vinden?

  Het is zoals bij alle investeringen; als we het antwoord zouden weten, dan hoefden we nooit meer te werken. Doordat onder meer de gemeenten doorgaans niet transparant zijn en de personen op beleidsbepalende posities wijzigen, is een kansberekening zinloos.

  Meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.

 • Wat als mijn grond niet van bestemming wijzigt?

  De waardeontwikkeling van door u gekochte grond is afhankelijke van diverse factoren. Een scherpe inkoopprijs is daarbij van belang omdat daardoor eerder geprofiteerd kan worden van een autonome waardestijging (los van een eventuele andere bestemming). Door schaarste en strategische ligging kan de prijs van grond zich zeer interessant ontwikkelen.

 • Hoe wordt de verkoop geregeld bij een bestemmingswijziging?

  Hoe de verkoop exact te werk gaat staat verwoord in uw koopovereenkomst. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met ons.

  Meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.

 • Hoe wordt de verkoopprijs bepaald?

  De prijs in Nederland voor agrarische grond ligt gemiddeld rond de € 5,50 per m². Deze prijs wijkt af per provincie.

  Voor de agrarische gronden welke wij aanbieden wordt over het algemeen een zogenaamde ‘agrarische plus prijs’ betaald gezien de overwegend strategische ligging. De prijs is opgebouwd uit directe kosten; recherche kosten (gemiddeld 1 op de 20 bekeken percelen resulteert daadwerkelijk in een aankoop), kosten geraadpleegde externe planoloog, verkavelingskosten, kosten bodemonderzoek, presentatiemiddelen en indirecte kosten; lonen, verkoopkosten, kantoorkosten, accountantskosten en overige algemene kosten.

  Meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.

 • Ik ben agrarische grond tegen gekomen voor een lagere prijs.

  De prijs van agrarische grond verschilt sterk per regio. De gronden die wij aanbieden zijn niet gekozen om hun agrarische waarde. Het gaat hier om een agrarische plusprijs, d.w.z., een opslag voor strategische ligging en verwachtingswaarde. Anders gezegd; het boeit ons geenszins indien de grond extra – of juist niet geschikt is voor het verbouwen van bepaalde gewassen.

  Meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.

 • Is er sprake van winstdeling?

  Ja. de meeste grondaanbieders werken met een zogenaamde meerwaardeclausule of winstdeling. Bij M2 Beleggen hebben we er voor gekozen om die heel laag te houden. Bij een wijziging van de bestemming van een agrarische in een hoogwaardige bestemming is er sprake van een winstdeling van 10 % van de ontstane meerwaarde. Anders gezegd bij een bestemmingwijziging wordt bij verkoop, door de notaris, 10 % van de meerwaarde van de kavel verrekend op basis van de alsdan geldende waarde van de kavel, verminderd met de door de belegger betaalde koopprijs (indien sprake is geweest van ‘kosten koper’, de koopprijs vermeerderd met de door de belegger betaalde overdrachtsbelasting, notariskosten en kadasterkosten).

  Meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.

 • Kan ik mijn kavel(s) ook eerder verkopen?

  Ja, u bent volledig vrij om uw kavel(s) te verkopen aan wie en wanneer u maar wilt. U kunt dit op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld middels een lokale makelaar of binnen uw eigen netwerk. Uiteraard kunt u ook terecht bij internet marktplaatsen of gewoon een advertentie plaatsen. Het kettingbeding m.b.t. de winstdeling gaat over op de nieuwe koper.

  Meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.

 • Waarom verkopen wij niet direct aan een projectontwikkelaar?

  Projectontwikkelaars investeren in de regel in gronden waarvan bekend is dat deze binnen 3-5 jaar tot ontwikkeling kunnen komen. Onze klanten hebben een langere investeringshorizon.

  Meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.

 • Waarom boven N.A.P?

  Wetenschappers discussiëren al lang niet meer over de vraag of we in Nederland (de lage landen) problemen zullen krijgen met waterbeheersing; de afwegingen zijn ‘wanneer en in welke mate’. Het grootste deel van Nederland ligt onder zeeniveau. Een stijging van de zeespiegel en een verder veranderd klimaat, zou Nederland in de problemen kunnen brengen. Veel laag gelegen gronden zijn inmiddels aangewezen als ‘waterbergingsgebied’. Dit heeft weer zijn weerslag op de beschikbare gronden.

  Om die reden concentreren wij ons op grondposities welke boven N.A.P. liggen.

  Meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.
   

  De ‘commissie waterbeheer 21e eeuw’ schrijft in haar rapport;

  • De zeespiegel stijgt;

  • Er komt meer water in de winter: zowel de regenval , de intensiteit van de regenbuien , als de maatgevende rivierafvoeren nemen toe (de Maas in meer extreme mate dan de Rijn);

  • Er komt minder water in de zomer: de gemiddelde regenval neemt weliswaar niet af, maar door de intensievere buien en de grotere verdamping worden de droge periodes wel langer. Daarnaast neemt de rivierafvoer in de zomer af (de Maas weer in meer extreme mate dan de Rijn)

  • De bodemdaling hangt nauwelijks samen met klimaatveranderingen

  Mogelijke maat regelen zijn:

  • Geen intensief grondgebruik (huizen , bedrijfsterreinen , kassen, intensieve land- en tuinbouw) in de laagst gelegen gebieden waar grote kans op wateroverlast bestaat Consequenties van overlast aanvaarden en geen risicovolle activiteiten beginnen in kwetsbare gebieden Kustverdediging Op dit moment voldoet de kustverdediging aan de wettelijke norm .

  Als er aan de kust wat misgaat zijn de gevolgen desastreus. In het licht van de toegenomen risico’s op overstroming is het daarom van groot belang om aandacht aan de versterking van de kustverdediging te geven . Dit is des te belangrijker, omdat de laatste grote storm aanval vanuit zee al tien jaar achter ons ligt. Burgers, bestuurders en politici hebben daarom weinig oog voor de gevaren .

  Het volledige rapport kunt u hier downloaden‘ .

 • Waarom regelt u als verkoper niet tevens het collectief verpachten van de grond?

  Recentelijk heeft de rechtbank bevestigd dat de aanbieder van gronden, geen (bemiddelende) rol mag spelen bij het verpachten van de verkochte grond. Iedere grondverwerver is daarmee zelf verantwoordelijk voor het beheer van zijn of haar kavel(s). Wel staat het iedere boer en pachtbemiddelaar vrij om eigenaren van grond(en) te benaderen met een voorstel om de pacht voor u te verzorgen indien u daar voor kiest. In de praktijk is dit eerder regel dan uitzondering.

  Meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.

 • Wat is herinrichtingsrente?

  Op sommige percelen wordt een herinrichtingsrente (voorheen genoemd ruilverkavelingrente) geheven. Dit gebeurt voor een bepaalde periode. Herinrichting is een instrument voor het anders inrichten van een (agrarisch) gebied met als doel om verbetering te creëren op het gebied van ruimtelijke ordening. Of te wel; het planmatig benutten en inrichten van ruimte.

  Meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.