youtube

Disclaimer

Welkom
Welkom op de website van M2Beleggen. Op deze website treft u informatie aan over M2Beleggen en haar diensten.

Akkoordverklaring
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen. Hieronder wordt onder M2 verstaan: M2 Beleggen.

Doel van de website
Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of html-code, (de “Content”) die zich op de website van M2 bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en M2. De Content van deze site dient niet te worden beschouwd als een vervanging van uw onafhankelijk onderzoek.

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over M2 Beleggen en haar diensten. De Content op de website van M2 Beleggen wordt verstrekt “AS IS” en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel M2 redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare Content via de website van M2 Beleggen te verstrekken, garandeert M2 Beleggen niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de Content op deze website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is, en M2 Beleggen behoudt zich het recht voor de Content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. M2 Beleggen geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de Content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De Content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met M2 Beleggen op u van toepassing zijnde garantie. M2 Beleggen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de Content op deze site of een gelinkte site.

Toegang
M2 behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van reden enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Gegevensbescherming
M2 respecteert de privacy van bezoekers van deze website. De informatie die door M2 tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door M2 aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling en personalisatie van deze site. Zo tracht M2 met behulp van de vergaarde informatie de toegankelijkheid en de kwaliteit van deze site te optimaliseren, waaronder begrepen 1-op-1 marketing. Indien u geen informatie meer van M2 wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door M2 een e-mail te sturen.

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Dergelijke informatie mag door M2 worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens raadt M2 evenwel bezoekers van de website af gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer die met meerderen wordt gedeeld, is M2 op geen enkele wijze aansprakelijk indien bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van derden komen.

Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met info@m2beleggen.nl die u de naam en het adres zal mededelen van de eenheid van M2 die als ontvanger van de door u verstrekte informatie fungeert en aan wie u uw verzoek dient te richten.

Auteursrecht e.a.
De website m2beleggen.nl is eigendom van M2. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden en geluiden, behoren toe aan M2 of haar licentiegevers.

Deze website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website. U mag deze website gebruiken mits u M2 garandeert dat u deze Website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen verboden is.

Alle merken op deze website zijn eigendom van M2 of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M2 is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

Links van en naar sites van derden
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan M2 worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. M2 heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat M2 links naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van M2 van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M2 is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van M2 te creëren, en u onderkent dat het koppelen van de website van M2 aan andere websites (“framing”) of soortgelijke handelingen verboden zijn.

Software
Alle software die van m2beleggen.nl website kan worden gedownload is auteursrechtelijk beschermd werk van M2 of haar licentiegevers. Software mag uitsluitend worden gebruikt door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst.
Gebruiksrechtovereenkomsten worden voorafgaand aan het downloaden aan de eindgebruiker verstrekt. Downloading, installatie en verder gebruik mogen pas plaatsvinden nadat de eindgebruiker heeft ingestemd met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst.
Voor Software die niet vergezeld gaat van een gebruiksrechtovereenkomst verkrijgt de eindgebruiker een persoonlijk niet-overdraagbaar recht om de software te gebruiken voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

Gebruikersreacties
M2 heeft geen controle over – en verantwoordelijkheid voor de inhoud, berichten en informatie van gebruikersreacties. M2 behoudt zich het recht voor informatie die door gebruikers op haar website wordt openbaar gemaakt te wijzigen, verwijderen, te bewerken, alsmede aan derden ter beschikking te stellen indien zulks is vereist ter voldoening aan wet- en regelgeving.

U garandeert dat alle informatie, Materialen (onder de term “Materialen” worden begrepen alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar M2 verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, Materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Dit onbeperkte gebruiksrecht sterkt zich mede uit tot informatie die op enigerlei wijze beschermd is door rechten van intellectuele eigendom.

Door het inzenden van informatie, Materialen of reacties geeft u M2 een onbeperkte en onherroepelijke licentie om dergelijke informatie, Materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. M2 behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, Materialen of reacties te gebruiken op iedere door M2 wenselijk geachte wijze.

Toepasselijk recht – Scheidbaarheid
Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Ingeval een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden
M2 behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

Algemeen
M2 besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. M2 is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de m2beleggen.nl website, brochures of advertenties.
M2 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede technische storingen.
Alle informatie over de aangeboden proposities valt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. De gegevens op de website en van de andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door M2 worden gewijzigd. Alle op deze website vermelde informatie betreft auteursrechtelijk beschermde werken welke niet zonder schriftelijke toestemming van M2 openbaar mogen worden gemaakt en/of vermenigvuldigd. M2 is voor het aanbieden van percelen (landbouw)grond niet vergunningplichtig ingevolge de wet en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Ook komt het voor dat M2 percelen grond aanbiedt die onderdeel uitmaken van een serie van minder dan 20 beleggingsobjecten of voor een bedrag van tenminste € 100.000. Dit betekent dat in die gevallen respectievelijk artikel 2 lid 1 onder a ten tweede en ten vierde van de Vrijstellingsregeling Wft van toepassing is en M2beleggen uit dien hoofde niet vergunningplichtig is ingevolge de Wft en derhalve niet onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten.

Risico’s
Evident nadeel van grond is dat een grondbelegging geen cashflow (tussentijdse inkomsten) genereert en dat het minder liquide is dan bijvoorbeeld aandelen of O.G.

De verkoopopbrengst kan lager uitvallen dan verwacht.

De kansen op een eventuele bestemmingsplanwijziging zijn moeilijk in te schatten. M2 verwijst in dat opzicht altijd naar de mening van een geraadpleegde planoloog. Een eventuele verwachte bestemmingsplan wijziging kan zich kan zich niet – of veel later dan verwacht voordoen.
Wanneer u een grondaankoop overweegt beseft dan wel dat het gaat om een midden- tot lange termijn investering. Niet doen dus als u weet dat u uw investering binnen afzienbare tijd liquide moet maken. Verder kan het natuurlijk nooit kwaad om prijzen van aanbieders naast elkaar te leggen. Een grondbelegging is geen alternatief voor een spaarrekening.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met M2 Beleggen.